konkurs | 15.08.2012

Muzea a relacje Polski i Niemiec

autor: Elżbieta Opiłowska

Muzea i wystawy od dziesięcioleci towarzyszą relacjom polsko-niemieckim, próbując je wizualizować, przybliżyć, ale też dostarczyć swego rodzaju kulturowego zaplecza dla polityki. Zachęcały do debat, ale też wywoływały liczne spory. My zachęcamy naszych czytelników do pisania w tej sprawie tekstów - opublikowane zostaną w prestiżowym "Inter Finitimos".

 

Elżbieta Opiłowska (dr, Centrum im. Willy'ego Brandta)

 


Obecnie obserwujemy wręcz w "przemyśle muzealnym" znaczny boom. Powstają nowe muzea w Polsce i Niemczech i stale przybywa kolejnych
inicjatyw. Powstaje wrażenie jakiegoś pędu do wpisania niektórych tematów w krajobraz muzealny, a tym samym w pamięć zbiorową. W ostatnich kilku latach otwarto w RFN szereg ważnych instytucji wystawienniczych, które w różnym zakresie ujmują sprawy Polski i relacji polsko-niemieckich. Niektóre starsze wystawy, pokazywane w miejscach pamięci, zmodernizowano.

 

Podobne tendencje można obserwować w Polsce. Niektóre projekty już zrealizowano, inne powstaną ostatecznie dopiero za kilka lat. Powstanie niektórych muzeów wywołuje jednak nadal pewne dyskusje, nie tylko w Polsce. Wydaje się, że najwięcej miejsca poświęcono ekspozycjom Muzeum Powstania Warszawskiego oraz projektowi Muzeum Ziem Zachodnich, które miało powstać we Wrocławiu.

 

Także budowa gdańskiego Muzeum II wojny światowej i warszawskiego Muzeum Historii Żydów z pewnością będą wielokrotnie powracać w debatach. Najnowsze wydanie Rocznika chcemy poświęcić dawnym projektom muzealnym i wystawom odnoszącym się do relacji polsko-niemieckich, jak i planowanym przedsięwzięciom.

 

Czy pokazywany tam obraz sąsiada miał zbliżać, czy też realizował inne cele? Czy muzea i wystawy poprzez ich popularnonaukowy przekaz upraszczają, a czasem nawet wypaczają historię, czy stają się jednym z najważniejszych instrumentów jej popularyzacji? Jaka jest przyszłość muzeów historycznych? Czy nie wspieramy, jak określił to niegdyś jeden z polskich ministrów, budowy cmentarzy?

 

Czy budowa takich wielkich i niejednokrotnie kosztownych przedsięwzięć ma sens w dobie Internetu i wirtualnych zasobów? Zapraszamy do nadsyłania tekstów i wzięcia udziału w dyskusji.Oprócz tego "Inter Finitimos - rocznik historii stosunków polsko-niemieckich" publikuje oryginalne teksty z dziedziny historii, kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, przedstawiające własne plany i projekty badawcze (np. prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie, habilitacje) lub poglądy naukowe i hipotezy, mające skłaniać środowisko naukowe do dyskusji.

 

Objętość tekstów nie powinna przekraczać 15 000 znaków (ze spacjami). Dalsze wskazówki odnoszące się do sposobu przygotowania manuskryptu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.interfinitimos.de. Prosimy zainteresowanych autorów o uzgodnienie publikacji z Redakcją.

 


Propozycje tekstów do 10 numeru rocznika (2012) jako pliki tekstowe, napisane w języku polskim lub niemieckim prosimy wysyłać na adres:opilowska@wbz.uni.wroc.pl albo infos@interfinitimos.de
Ostateczny termin nadsyłania tekstów upływa 15 grudnia 2012.
_________________________

Museen und Ausstellungen in den deutsch-polnischen Beziehungen

Museen und Ausstellungen begleiten seit Jahrzehnten die deutsch-polnischen Beziehungen. Sie versuchen, sie zu visualisieren, sie nahezubringen, aber auch einen kulturellen Hintergrund für die Politik zu bieten. Sie ermuntern zu Debatten, können aber auch zu Auseinandersetzungen führen.
Zurzeit beobachten wir in der "Museums-Industrie" einen enormen Boom. Es entstehen neue Museen sowohl in Polen als auch in Deutschland, und
es kommen ständig neue Initiativen hinzu. Es scheint, als ob eine Art Drang existiere, manche Themen in die Museumslandschaft und damit in das
kollektive Gedächtnis zu übernehmen. In den letzten Jahren wurde in der Bundesrepublik eine Reihe von wichtigen Ausstellungsinstitutionen eröffnet, die sich in unterschiedlichem Umfang und Kontext mit polnischen Themen sowie den deutsch-polnischen Beziehungen beschäftigen. Außerdem wurden einige ältere Ausstellungen in Gedenkstätten modernisiert. Ähnliche Tendenzen lassen sich auch in Polen beobachten. Einige Projekte wurden schon realisiert, andere sind in Vorbereitung. Die Entstehung mancher Museen ruft Diskussionen hervor, und zwar nicht nur in Polen. Es scheint, als ob das Museum des Warschauer Aufstands und das Projekt des Museums der polnischen Westgebiete, das in Breslau entstehen soll, die meiste Aufmerksamkeit weckt. Außerdem wird bestimmt sowohl der Bau des Danziger Museums des Zweiten Weltkrieges als auch des Warschauer Museums der Geschichte der polnischen Juden noch wiederholt in die Debatten zurückkehren. Die neueste Ausgabe unseres Jahrbuchs möchten wir bereits bestehenden Museumsprojekten und Ausstellungen, die sich mit dem deutsch-polnischen Verhältnis beschäftigen, wie auch den erst entstehenden Vorhaben widmen. Sollte das dort präsentierte Bild des Nachbarn einer Annäherung dienen oder andere Ziele verfolgen? Vereinfachen oder verzerren sogar die Museen und Ausstellungen durch ihre populärwissenschaftliche Überlieferung die Geschichte, oder werden sie zu einem der wichtigsten Instrumente ihrer Popularisierung? Wie sieht die Zukunft der historischen Museen aus? Fördern wir damit den Friedhofsbau, wie ein polnischer Minister einst sagte? Hat der Bau solcher großen und kostspieligen Vorhaben überhaupt
einen Sinn im Zeitalter des Internets und der virtuellen Welt?

 

Wir laden dazu ein, uns Beiträge zu diesem Themenschwerpunkt zuzuschicken und an der Diskussion teilzunehmen.

Außerdem veröffentlicht "Inter Finitimos - Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte" Originalbeiträge aus dem Bereich der
Kulturwissenschaften, in denen eigene Forschungsvorhaben und Projekte (Staatsexamens-, Magisterarbeiten, Dissertationen, Habilprojekte)
vorgestellt oder markante Thesen vertreten werden, die zur wissenschaftlichen Diskussion anregen. Der Umfang der Beiträge sollte 15.000
Zeichen (mit Leerzeichen) nicht übersteigen. Hinweise zur Gestaltung des Manuskriptes finden Sie auf unserer Webseite www.interfinitimos.de.
Interessenten werden gebeten, ihre Beiträge und Themenvorschläge mit der Redaktion abzusprechen.

Textvorschläge für das Jahrbuch 10 (2012) bitte in Form von Dateien und in deutscher oder polnischer Sprache an:
infos@interfinitimos.de
Einsendeschluss für die Beiträge ist der 15. Dezember 2012.
___________________________________________________________________________

Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte

Pod red. Peter Fischer, Basil Kerski, Isabel Röskau-Rydel, Krzysztof
Ruchniewicz, Sabine Stekel, Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband
e.V., Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien der
Universität Wrocław/Breslau / Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im.
Willy'ego Brandta Uniwesytetu Wrocławskiego
www.interfinitimos.de